Vedtægter

§ 1 Navn

Foreningens navn er UniFitness, Motionscenter ved Aalborg Universitet. Foreningens hjemsted er Aalborg Universitet. Foreningen er stiftet 1. marts 2005.

§ 2 Formål

At sikre medlemmerne mulighed for at dyrke motion i velegnede lokaler og under kyndig vejledning.

§ 3 Medlemskab

Adgangen til træning sker direkte gennem Medlemssystemet.

§ 4 Økonomi

Kontingent opkræves direkte via Medlemssystemet, og UniFitness’ udgifter finansieres gennem disse midler.

§ 5 Bestyrelsen

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af tre ansatte og tre studerende. Foreningens daglige leder samt en instruktørrepræsentant deltager i bestyrelsens møder med observatørstatus. Repræsentanter fra Sekretariatet deltager også med observationsstatus.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv på et bestyrelsesmøde med 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 1 sekretær og 2 menige medlemmer. Hertil vælges op til 2 suppleanter til bestyrelsen. Motionscentrets daglige leder samt en instruktørrepræsentant deltager i bestyrelsens møder med observatørstatus.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter det maksimale medlemstal under hensyntagen til foreningens kapacitet.

Stk. 4. Bestyrelsen fastlægger alle retningslinjer for anvendelsen af Motionscenteret.

Stk. 5. Bestyrelsen foreslår kontingentstørrelse.

Stk. 6. Bestyrelsen kan indstille en bruger af centeret til eksklusion, hvis brugeren handler mod foreningens vedtægter eller ved sin opførsel eller ved sit medlemskab skader foreningens omdømme.

Stk.7. Bestyrelsen kan udpege 1-2 brugere af centret til at deltage i bestyrelsesmøderne. De udpegede deltagere med observatørstatus. Bestyrelsen tager stilling til, om de udpegede skal være ansatte eller studerende. Den daglige leder står for at indstille udpegede kandidater til deltagelse i bestyrelsesmøder.

§ 6 Bestyrelsesmøder

Stk. 1. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden efter behov, eller hvis mindst to bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Alle bestyrelsesmøder er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne tilstede.

Stk. 2. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3. Sekretæren er ansvarlig for referater af bestyrelsesmøder og generalforsamlingen. Referater fra nævnte møder omdeles til bestyrelsen, instruktører samt ophænges i Motionscenteret tilgængeligt for foreningens medlemmer.

Stk. 4. Kassereren har ansvar for regnskabet. Kassereren skal orientere om foreningens økonomi på bestyrelsesmøderne. Kassereren skal fremlægge regnskabet i revideret stand på den ordinære generalforsamling i januar kvartal. Dog kan kassereren uddelegere orienteringsansvaret til foreningens formand.

Stk. 5. Revisorerne har pligt til at foretage revision inden den ordinære generalforsamling, dog tidligst én måned før generalforsamlingen. Revisorerne skal påse, at de opførte aktiver er til stede, ligesom de skal kontrollere, at der forefindes bilag for alle afholdte udgifter.

Stk. 6. Regnskabsåret går fra 1.1. – 31.12.

§ 7 Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Kun den kan ændre og ophæve love, ligesom enhver af generalforsamlingen vedtagne beslutninger er bindende for medlemmerne.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse sker ved annoncering i Motionscenterets lokaler samt tilgængelige kanaler.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Alle beslutninger sker ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Skriftlig afstemning skal finde sted, når blot ét medlem ønsker det.

Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

• Valg af dirigent.

• Formandens beretning.

• Fremlæggelse af revideret regnskab for Motionscenter ved AAU (herunder fastsættelse af kontingent).

• Behandling af Indkomne forslag.

• Valg til bestyrelsen (se §5).

• Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

• Eventuelt

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal af bestyrelsen, eller når det vedtages på en ordinær generalforsamling, eller hvis mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt ønsker det.

Stk. 7. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel. Annoncering følger § 7, Stk. 2.

§ 8 Opløsning

Foreningens opløsning kan finde sted efter to på hinanden følgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, og kun hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. Ved opløsning tilfalder eventuelle midler AAU.

§ 9 Ansvar

Stk. 1. Bestyrelsen er til enhver tid ansvarlig for foreningens aktiver og passiver. Bestyrelsen hæfter ikke for foreningens gæld.

Stk. 2. Ophold og brug af Motionscentret og dets udstyr sker på eget ansvar. Motionsforeningen er dermed uden ansvar for enhver skade, der kan ske i forbindelse træning eller brug af solarier, med undtagelse af lov om produktansvar. Evt. forsikringsmæssig dækning skal ske via det enkelte medlems personlige fritids- og ulykkesforsikring.

 

Vedtaget på generalforsamlingen 17. marts 2023.

©2022 - UniFitness - Fibigerstræde 15 B-C, 9220 Aalborg Øst

da_DKDanish